top of page

Kadech Kadech Kadech

Supervisor: Yossi Farkach

Material: Brass, silver, glass and wine

Picture: Erik Preis

Year: 2019

:

בבסיס כוס הקידוש שעיצבתי עומדת הפרשנות שלי לארוחות ליל שישי - אני רואה בשבת חג חברתי, שבכל שבוע מנתק אותנו מהתדירות היומיומית ומאפשר לנו לפגוש את האחר. מסביב לשולחן מתנגשים ומתחברים עולמות שונים זה מזה. בעיניי פגישה זו היא דינמית, רבת מאורעות ומשתנה משבת לשבת.

כמטפורה למפגש בין עולמות שונים, בחרתי במערכות פלנטריות כהשראה ומתוך כך החלטתי לעבוד עם חוליות בפרופיל עגול, כוסות זכוכית, ובמספר שלוש שהוא מספר מלא בסימנים תרבותיים ומייצג יציבות פיזית ומתמטית.

בהמשך התהליך יצרתי מספר רב של סקיצות, כל סקיצה התבססה על חיבורים משולשים בין החוליות. בעזרת מדען מחשבים ומתמטיקאי, ניסיתי לבנות אלגוריתם, שיכוון אותי ביצירת מודל יציב ומספר רב של כוסות.

בסופו של התהליך צמצמתי את האפשרויות, על מנת לשמור רק על המינימום ההכרחי של חוליות, כך שלכל חוליה וחוליה תפקיד משלה ביציבות הכוסות. לכוס הקידוש יש שלוש אפשרויות העמדה, המסומנות באמצעות צבעים שונים, בנקודות המפגש עם השולחן. 

bottom of page